СУ „Васил Левски“

100 години гимназиално образование

гр. Бяла Слатина

 
 
Добре дошли в сайта на СУ "Васил Левски", гр. Бяла Слатина
 
 

ВАЖНО!

Учебници 2020/2021 г.

 

Награда от Уча.се

        за иновативно

                     училище

 

История на училището

 

 

Профил на купувача

Линкове

ПРОЕКТ

BG05M2ОP001-2.011-0001

„ПОДКРЕПА

                       ЗА УСПЕХ“

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
          УТРЕШНИЯ ДЕН"

Дейност 6 „Повишаване
на дигиталната компе -
тентност и умения
на
учениците
по проект
BG05M2OP001-2.012-0001
„Образование за утреш -
ния ден“, финансиран по
ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Политика за защита
на личните данни

Резултат с изображение за изображение общ регламент за защита на личните данни

    
 

 

 

 

 

 

УСПЕШНА НОВА УЧЕБНА ГОДИНА!

 

Заповеди на министъра на здравеопазването

проф. д-р Костадин Ангелов от 31.08.2020  г.

 

Заповед № РД-01-487/31.08.2020 г.

Заповед № РД-01-489/31.08.2020 г.


 

ДЪРЖАВЕН ПЛАН - ПРИЕМ

 

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ НИЕ !!!

 

НАШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!!!

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ РУО - ВРАЦА

 

ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ

 

НА УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ

 

СИСТЕМА ЗА ПРИЕМ В 1 КЛАС


 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН - ПРИЕМ

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021

 

ПЪРВИ КЛАС с целодневна организация на учебния ден

- разширено изучаване на български език и литература

и математика, обучение по предприемачество по програмите

на Джуниър Ачийвмънт България - 1 (ЕДНА) ПАРАЛЕЛКА;

 

Срок за подаване на заявления за участие

в класиране за прием в първи клас до

05 юни 2020 година.

 

Възможности:

- кандидатстване онлайн за прием в първи клас;

 

- в училището, всеки работен ден от 09:00 ч.

до 18:00 ч. (с изключение на 01 и 03 юни).

 


 

ПЕТИ КЛАС с целодневна организация на учебния ден,

задълбочена подготовка, съчетана с разширено изучаване

на учебни предмети по избор и възможност за допълнително

обучение  - 2 (ДВЕ) ПАРАЛЕЛКИ;


 

ОСМИ КЛАС (след завършено основно образование)

· ПРОФИЛ СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ

с разширено изучаване на чужд език (английски) - 26 ученици;

- качествена подготовка по общообразователните предмети

с профилиране по информатика, информационни технологии,

математика и английски език;

- ключови компетентности по програмиране, графичен и

web дизайн, компютърно моделиране и анимация  и

предпечатна подготовка;

- успешна реализация в престижни ВУЗ, всички сектори

на IT, медии и пълната палитра на творческите и приложните

дейности.

 

· ПРОФЕСИЯ ОРГАНИЗАТОР ИНТЕРНЕТ ПРИЛОЖЕНИЯ

от професионално направление Приложна информатика“

с разширено изучаване на чужд език (английски) - 26 ученици;

- професионални умения за използване на съвременни интернет

технологии и приложения, поддръжка на  електронни платформи

и web сайтове, отчетност и контрол, електронни магазини,

управление на информационни системи и др.;

- успешна реализация в престижни ВУЗ,  IT фирми, сферата

на търговските, банкови и електронни услуги, създаване

и управление на собствен онлайн бизнес.


УЧИЛИЩЕТО ПРЕДЛАГА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

На учениците:

- безплатно ползване услугите на училищната облачна платформа

и ресурсите на OFFICE 365;

- електронен дневник;

- изяви в групи за занимания по интереси;

На родителите за онлайн достъп до необходимата им информация.

 
 
 
 

 

Актуално

 

Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г.
за определяне на график
на учебното време през
учебната 2020/2021 г.

 
 

Заповед № РД09-2121/28.08.2020 г.
за определяне на дати за
провеждане на
националните външни
оценявания (НВО) в 4. клас,
в 7. клас и в 10. клас
през учебната 2020/2021 г.
и на графици на дейности

 

Заповед № РД09-2119/28.08.2020 г.
за определяне на дати и
график на дейностите за
организацията, провежда-
нето и оценяването на
държавни зрелостни изпити
през учебната 2020/2021 г.

 

Заповед № РД09-2134/28.08.2020 г.
за утвърждаване на
графици за провеждане
на ученическите олимпиади
, на националните състеза -
ния и на националните
състезания по професии
през учебната 2020/2021 г.

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА
ИНФОРМАЦИЯ


 

Национална
            информационна
                                
кампания

"Живот без насилие

за всички деца в България"

 

 

 

Календар

Ваканции:

есенна:

30.10.2020 г .- 01.11.2020 г.

Коледна:

24.12.2020 г. - 03.01.2021 г.

междусрочна за I - XII клас:

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г.

пролетна за I - XI клас:

03.04.2021 г. - 11.04.2010 г.

пролетна за XII клас:

08.04.2021 г. - 11.04.2010 г.

 

Неучебни дни: 

19.05.2021 г. - ДЗИ по БЕЛ

21.05.2021 г. - Втори ДЗИ

25.05.2021 г. - неучебен, но присъствен

Дати за НВО в VII и X клас: 

16.06.2021 г. - НВО по БЕЛ

18.06.2021 г. - НВО по МАТ

Начало на втория учебен срок на уч. 2020/2021 г.

04.02.2021 г. - за I - XII клас

Край на втория учебен срок на уч. 2020/2021 г.

14.05.2021 г. - за XII клас

31.05.2021 г.  (07.06.2021 г.)- за I - III клас
(+ 1 седмица за проектни дейности)

14.06.2021 г. - за IV - VI клас

30.06.2021 г. - за VII - XI клас

14.07.2021 г. - за X - XI клас
( за паралелки с професионална подготовка)